Karolina Strassmayer

Klaro!

von Helge Strauss

Karolina Strassmeyer & Drori Mondlak - Foto © Helge Strauss