She gloves you, yeah, yeah, yeah ...

von Fritz Kissels

She gloves you, yeah, yeah, yeah ... - Foto © Fritz Kissels